Quản lý danh mục sản phẩm và loại sản phẩm

Để giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm dễ dàng hơn, bạn có thể nhóm các sản phẩm lại theo danh mục và loại sản phẩm. Mỗi sản phẩm khi tạo mới cần được gắn vào một danh mục và một loại sản phẩm cụ thể.

Để tạo và chỉnh sửa danh mục sản phẩm, bạn truy cập vào Danh mục sản phẩm từ mục Sản phẩm ở cột menu bên trái.

Tại đây bạn có thể thực hiện các thao tác:

  1. Thêm mới danh mục.
  2. Thêm mới loại sản phẩm.
  3. Chỉnh sửa hoặc Xoá danh mục hoặc loại sản phẩm.

Thêm & Sửa danh mục

Khi chọn “Thêm danh mục“, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra, bạn nhập tên danh mục và có thể nhập thêm ghi chú, sau đó bấm “Hoàn tất” để lưu lại.

Bạn có thể chỉnh sửa tên danh mục bằng việc bấm nút “Chỉnh sửa“.

Thêm & Sửa loại sản phẩm

Tương tự với “Thêm loại sản phẩm“, bạn cũng nhập tên loại sản phẩm vào cửa sổ pop-up, sau đó bấm “Hoàn tất” để lưu lại.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa tên loại sản phẩm và danh mục nó trực thuộc bằng việc bấm nút “Chỉnh sửa“.

Thao tác nhanh

Bạn có thể chọn nhiều danh mục hoặc loại sản phẩm để thao tác nhanh:

  1. Tích chọn các danh mục và loại sản phẩm.
  2. Bấm nút “Thao tác nhanh“.