Quản lý đơn vị tính, thương hiệu & bảo hành

Quản lý đơn vị tính

Bạn truy cập vào Đơn vị tính từ mục Sản phẩm ở cột menu bên trái. Tại đây, bạn có thể thực hiện các thao tác:

  1. Thêm mới đơn vị tính.
  2. Chỉnh sửa hoặc Xoá đơn vị tính.

Chọn “Thêm mới“. Nhập tên đơn vị rồi bấm “Hoàn tất” để lưu.

Bạn cũng có thể chọn nhiều đơn vị tính để Thao tác nhanh.

Quản lý thương hiệu

Bạn truy cập vào Thương hiệu từ mục Sản phẩm ở cột menu bên trái. Tại đây, bạn có thể thực hiện các thao tác:

  1. Thêm mới thương hiệu.
  2. Chỉnh sửa hoặc Xoá thương hiệu.

Chọn “Thêm mới“. Nhập tên thương hiệu rồi bấm “Hoàn tất” để lưu.

Bạn cũng có thể chọn nhiều thương hiệu để Thao tác nhanh.

Quản lý chính sách bảo hành

Bạn truy cập vào Chính sách bảo hành từ mục Sản phẩm ở cột menu bên trái. Tại đây, bạn có thể thực hiện các thao tác:

  1. Thêm mới chính sách bảo hành.
  2. Chỉnh sửa hoặc Xoá chính sách bảo hành.

Chọn “Thêm mới“. Nhập tên chính sách bảo hành và thời hạn.

Bạn cũng có thể chọn nhiều chính sách bảo hành để Thao tác nhanh.