Hướng dẫn quản lý đơn bán hàng

Để quản lý danh sách đơn hàng ngay khi vừa tạo đơn, bạn có thể vào phần Đơn hàng. Danh sách đơn hàng sẽ giúp bạn theo dõi được chi tiết trạng thái đơn hàng, tình trạng thanh toán, số tiền khách phải trả cho từng đơn hàng.

Danh sách đơn hàng được phân ra 3 trạng thái chính:

  • Hoàn thành
  • Đang xử lý
  • Thất bại

Bạn có thể chọn 1 đơn hàng bất kỳ để xem chi tiết bên trong. Đơn trong trạng thái Đang xử lý có thể thực hiện thao tác Hủy đơn hoặc Bán tiếp.

Chi tiết đơn hàng sẽ hiển thị trạng thái đơn và các thông tin: Mã đơn hàng, khách hàng, trạng thái đơn hàng, tổng tiền, ngày tạo…

Đối với Đơn đang xử lý:

  • Nếu bạn chọn Tiếp tục bán hàng, bạn sẽ được chuyển sang màn hình bán hàng
  • Nếu bạn chọn Hủy đơn, đơn sẽ bị chuyển sang trạng thái Thất bại