Hướng dẫn quản lý danh mục, loại sản phẩm

Trước khi thực hiện tạo sản phẩm, bạn cần tạo Danh mục sản phẩm và Loại sản phẩm để sắp xếp sản phẩm đó.

A. Tạo danh mục sản phẩm

  • Bước 1: Chọn Sản phẩm trong thanh menu
  • Bước 2: Chọn Danh mục sản phẩm
  • Bước 3: Chọn Thêm danh mục
  • Bước 4: Nhập tên danh mục, chọn Xong

B. Thêm loại sản phẩm

  • Bước 1: Chọn Loại sản phẩm
  • Bước 2: Chọn Thêm loại sản phẩm
  • Bước 3: Nhập tên loại sản phẩm
  • Bước 4: Chọn Thuộc danh mục sản phẩm (Bạn có thể chọn từ danh sách các danh mục đã được thêm trước đó)
  • Bước 5: Chọn Xong, hoàn thành thêm mới loại sản phẩm