Hướng dẫn bán hàng, thêm nhanh sản phẩm

Bán hàng chính là nghiệp vụ cơ bản nhất của cửa hàng.
Để tạo mới đơn hàng trên App NextShop, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Thêm mới đơn hàng

Từ màn hình Tổng quan, bạn chọn biểu tượng máy POS bán hàng

Bước 2: Chọn sản phẩm thêm vào đơn hàng

Có nhiều cách để bạn thêm sản phẩm vào đơn hàng:

 • Bạn có thể vuốt xuống trên bàn hình để tìm và bấm chọn từng sản phẩm.
 • Sử dụng bộ lọc để lọc theo Loại sản phẩm
 • Tìm kiếm sản phẩm bằng cách nhập tên/mã vạch (barcode) hoặc quét mã vạch trực tiếp bằng camera
Bước 3: Nhập số lượng cho vào giỏ hàng
 • Đảm bảo trường số tiền bán không để trống
 • Chọn Thêm vào giỏ hàng
 • Bạn có thể thêm nhanh sản phẩm chưa có trong danh sách bằng cách nhấn trường Thêm nhanh sản phẩm
Bước 4: Xem lại sản phẩm đã chọn
 • Sau khi Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, bạn có thể xem lại những sản phẩm đã chọn bằng cách nhấn vào biểu tượng Giỏ hàng
Bước 5: Xác nhận danh sách sản phẩm đã chọn
 • Chọn Xác nhận
 • Bạn có thể xóa sản phẩm bằng cách giảm số lượng về 0, hoặc trượt sản phẩm sang trái để hiện nút Xóa
Bước 6: Kiểm tra lại Chi tiết đơn

Khi kiểm tra các thông tin tại màn Chi tiết đơn, bạn có thể:

 • Chọn Lưu đơn để chuyển sang tác vụ khác
 • Chọn Tiếp tục để tiến hành thanh toán
Bước 7: Chọn hình thức thanh toán

Tại màn hình thanh toán, bạn chọn hình thức thanh toán và nhập số tiền tương ứng

Bước 8: Xác nhận thanh toán

Chọn Hoàn thành để xác nhận thanh toán
Lưu ý: Khi số tiền khách đưa lớn hơn hoặc bằng số tiền cần trả thì sẽ không chọn thêm được hình thức thanh toán.

Bước 9: In hoá đơn
 • Bấm In hoá đơn để tiến hành in
 • Nếu bạn không cần in hóa đơn, bạn có thể chọn Tiếp tục bán hàng hoặc Quay về trang chủ